Blog

Obligaţiile expeditorului

Obligaţiile expeditorului

Contractul de transport dă naştere la obligaţii şi în sarcina expeditorului mărfurilor. Principalele obligaţii ale expeditorului în temeiul contractului de transport de bunuri sunt: predarea bunurilor ce urmează a fi transportate şi a documentelor de transport, ambalarea/ambalajul bunurilor transportate, plata preţului transportului şi despăgubirea transportatorului pentru prejudiciile cauzate de bunurile ce fac obiectul transportului.

Predarea bunurilor şi a documentelor de transport

Cu valoare de principiu, art. 1.967 noul Cod Civil prevede că expeditorul trebuie să predea bunurile la locul şi în condiţiile convenite prin clauzele contractului sau, în lipsa acestora, potrivit practicilor statornicite între părţi ori uzanţelor, să completeze şi să predea documentul de transport, fiind răspunzător pentru prejudiciile cauzate prin întârziere.

Aşa cum am precizat şi în cele de mai sus, documentul de transport este semnat de expeditor şi trebuie să cuprindă, între altele, menţiuni privind identitatea expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului şi, după caz, a persoanei care trebuie să plătească transportul. Documentul de transport menţionează, de asemenea, locul şi data luării în primire a bunului, punctul de plecare şi cel de destinaţie, preţul şi termenul transportului, natura, cantitatea, volumul sau masa şi starea aparentă a bunului la predarea spre transport, caracterul periculos al bunului, dacă este cazul, precum şi documentele suplimentare care au fost predate şi însoţesc transportul. Părţile pot conveni să introducă şi alte menţiuni în documentul de transport. Potrivit legii, documentul de transport se întocmeşte în cel puţin 3 exemplare, câte unul pentru transportator şi expeditor şi altul care însoţeşte bunul transportat până la destinaţie.

În lipsa documentului de transport, transportatorul trebuie să elibereze expeditorului, la cererea acestuia, o recipisă de primire a bunului spre transport care va cuprinde menţiunile pe care, potrivit legii, trebuie să le cuprindă documentul de transport. Se impune a fi reţinut că documentul de transport nu poate fi înlocuit cu recipisa de primire în cazul transportului rutier de mărfuri [art. 1.962 alin. (2) noul Cod Civil].

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 1.961 noul Cod Civil, la remiterea bunurilor pentru transport, expeditorul trebuie să predea transportatorului, în afară de documentul de transport, toate documentele suplimentare vamale, sanitare, fiscale şi altele asemenea, necesare efectuării transportului, potrivit legii.

Ambalajul bunurilor transportate

O altă obligaţie a expeditorului, prevăzută de normele legale aplicabile în materie o constituie ambalarea bunurilor ce urmează a fi transportate. în acest sens, art. 1.966 noul Cod Civil stipulează că expeditorul are obligaţia să ambaleze bunurile corespunzător naturii acestora şi modului de transport. Expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzător sau de ambalarea defectuoasă a bunurilor predate spre transport. Dacă transportatorul este obligat la acoperirea prejudiciilor cauzate terţelor persoane datorită lipsei ambalajului sau a ambalajului necorespunzător al bunurilor transportate, acesta are acţiune de regres împotriva expeditorului. Soluţia este consacrată în mod expres de art. 1.966 alin. (2) teza a doua noul Cod Civil, potrivit căruia transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru pagubele cauzate astfel, cu drept de regres contra expeditorului.

Plata preţului, a cheltuielilor privind transportul şi despăgubirea transportatorului

Expeditorul datorează transportatorului preţul transportului şi contravaloarea cheltuielilor făcute de către transportator în legătură cu bunurile transportate, precum şi pagubele suferite. Plata preţului transportului şi a cheltuielilor generate de bunurile transportate este consacrată de art. 1.978 noul Cod Civil Potrivit textului de lege citat, preţul transportului şi al serviciilor accesorii prestate de transportator sunt datorate de expeditor şi se plătesc la predarea bunurilor pentru transport, dacă nu se prevede altfel prin contract sau legea specială, după caz. Dacă bunurile nu sunt de aceeaşi natură cu cele descrise în documentul de transport sau valoarea lor este superioară, transportatorul are dreptul la preţul pe care l-ar fi cerut dacă ar fi cunoscut aceste împrejurări, dispoziţiile legii speciale fiind aplicabile. în cazul în care în contract se prevede că preţul se plăteşte la destinaţie, transportatorul va preda bunurile contra plăţii acestuia de către destinatar.

În ceea ce priveşte plata despăgubirilor pentru prejudiciile suferite de către transportator, art. 1.997 noul Cod Civil dispune că expeditorul va despăgubi transportatorul pentru orice pagube cauzate de natura sau viciul bunurilor predate pentru transport. De asemenea, art. 1.961 alin. (3) noul Cod Civil prevede că expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al bunului sau de orice omisiune, insuficienţă ori inexactitate a menţiunilor din documentul de transport sau, dacă este cazul, din documentele suplimentare. în sfârşit, potrivit legii, expeditorul care predă pentru transport bunuri periculoase, fără să informeze transportatorul în prealabil, îl va despăgubi pe acesta pentru orice pagube cauzate de natura periculoasă a transportului. Transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru prejudiciile rezultate dintr-o astfel de cauză, având drept de regres împotriva expeditorului.

Pentru sumele de bani pe care le datorează expeditorul cu titlu de preţ, cheltuieli aferente transportului sau cu titlu de despăgubiri, cărăuşul beneficiază de o garanţie specială prevăzută de lege. Astfel, potrivit prevederilor art. 1.982 noul Cod Civil, pentru garantarea creanţelor sale izvorâte din contractul de transport, transportatorul se bucură, cu privire la bunul transportat, de drepturile unui creditor gajist cât timp deţine acel bun. Transportatorul poate exercita drepturile prevăzute de lege şi după predarea către destinatar a bunului transportat, dar numai timp de 24 de ore de la predare şi doar dacă destinatarul mai deţine bunul.

Detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/contract-transport-bunuri

Leave a comment